قواعد نامگذاری

قواعد خاصی در نام گذاری ها وجود دارد با استفاده از این نام گذاری ها می توانید کنترل بیشتر در فرایند استخراج داشته باشید

نامگذاری ستون های لیست

عنوان قاعده مثال توضیحات
ستونهای داینامیک نام ستون = .include .include
ستونهای داینامیک نام ستون با .include # آغاز می شود .include # my-name
ستونهای مخفی شروع با __ __my-column-name این ستونها بیشتر جهت محاسبات میانی استفاده می گردند
ستونهای شرطی شروع با ? ?my-column-name این ستونها مشخص می کنند آیا ردیف جاری، مجاز است به خروجی لیست اضافه گردد یا خیر
آرگومان ها با @args. شروع می شوند @args.my-name این ستون ها مجازی هستند و برای مقدار دهی آرگومانها استفاده می گردند. قبل از لینک به صفحات دیگر ابتدا این ستون ها پردازش شده و آرگومانهای ارسالی به صفحه مقصد مقدار دهی می گردند
  Loading...