Naming Rules

قواعد خاصی در نام گذاری ها وجود دارد با استفاده از این نام گذاری ها می توانید کنترل بیشتر در فرایند استخراج داشته باشید

نامگذاری ستون های لیست

عنوان قاعده مثال توضیحات
ستونهای داینامیک نام ستون = .include .include
ستونهای داینامیک نام ستون با .include # آغاز می شود .include # my-name
ستونهای مخفی شروع با __ __my-column-name این ستونها بیشتر جهت محاسبات میانی استفاده می گردند
ستونهای شرطی شروع با ? ?my-column-name این ستونها مشخص می کنند آیا ردیف جاری، مجاز است به خروجی لیست اضافه گردد یا خیر
آرگومان ها با @args. شروع می شوند @args.my-name این ستون ها مجازی هستند و برای مقدار دهی آرگومانها استفاده می گردند. قبل از لینک به صفحات دیگر ابتدا این ستون ها پردازش شده و آرگومانهای ارسالی به صفحه مقصد مقدار دهی می گردند
  Loading...